REGULAMINY

Regulamin pracy zdalnej
Pobierz

Regulamin zajęć  korekcyjno-kompensacyjnych
Pobierz

Regulamin dyskotek szkolnych

Pobierz

Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariatu
Pobierz

Regulamin zajęć socjoterapeutycznych

Pobierz

Doradztwo zawodowe

Pobierz

Pobierz

 
 
Polityka prywatności
Zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Niepołomicach z siedzibą w Niepołomicach przy ul. Szkolnej 3, tel.: 12 2811154, e-mail: sekretariat@sp1niepolomice.pl;
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Konrad Jankoś, e-mail: iod@pq.net.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań placówki oświatowej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia
    o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną;
  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem: Kodeks postępowania administracyjnego, ustawa # Prawo oświatowe jest obligatoryjne.
Skip to content