DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej
Wstęp deklaracji
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Niepołomicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.sp1niepolomice.pl
Dane teleadresowe jednostki:
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Niepołomicach
ul. Szkolna 3
32-005 Niepołomice
telefon: 12 2811154
e-mail: sekretariat@sp1niepolomice.pl
Data publikacji strony internetowej: 26.08.2019 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 15.03.2021 r.
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
Treści niedostępne
Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów strony internetowej, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą z różnych źródeł
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji
  • materiały graficzne (zdjęcia) nie mają w pełni dokładnych opisów
  • materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków
  • filmy nie posiadają napisów dla osoby niesłyszącej.
Data sporządzenia deklaracji
Deklarację sporządzono dnia 2021-03-11
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Procedura wnioskowo-skargowa
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl
Dostępność architektoniczna
Szkoła jest budynkiem dwupiętrowym. Można się do niej dostać schodami lub podjazdem dla wózków znajdującym się obok schodów. Dziennik podawczy znajduje się na parterze. Na pozostałe piętra prowadzą schody. Obok głównego wejścia znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym.
W budynku nie ma:
  • pętli indukcyjnej umożliwiającej wzmocnienie sygnałów dźwiękowych dla osób niesłyszących
  • systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące
  • windy
  • oznaczeń w alfabecie brajla
  • wideotłumacza dla osób głuchych.
Skip to content