PEDAGOG I PSYCHOLOG

PEDAGOG I PSYCHOLOG

Łabuz-Pajdzik Grażyna- pedagog

Pabian Anna -pedagog

Krawczyk Agata- psycholog

Małgorzata Burda – pedagog specjalny,  oligofrenopedagog, logopeda, neurologopeda

Skip to content