Wykaz świadczeń gwarantowanych pielęgniarki lub higienistki szkolnej

 1. Wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych, zgodnie z warunkami określonymi w części II załącznika nr 4;
 2. Kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami
  z dodatnimi wynikami testów;
 3. Czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi;
 4. Sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością,
  w tym realizacja świadczeń pielęgniarskich oraz wyłącznie na podstawie zlecenia lekarskiego i w porozumieniu z lekarzem POZ, na którego liście świadczeniobiorców znajduje się uczeń, zabiegów i procedur leczniczych koniecznych do wykonania
  u ucznia w trakcie pobytu w szkole;
 5. Udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć;
 6. Doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków sanitarnych w szkole;
 7. Edukacja w zakresie zdrowia jamy ustnej;
 8. Prowadzenie u uczniów szkół podstawowych (klasy l-VI) znajdujących się na obszarach, gdzie poziom fluorków w wodzie pitnej nie przekracza wartości 1 mg/l, grupowej profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi 6 razy w roku, w odstępach co 6 tygodni;
 9. Udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej.