Świetlica

NR KONTA RADY RODZICÓW DO WPŁAT:

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki

13 1160 2202 0000 0004 7291 1945

Rekrutacja do świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2020/2021 

UWAGA !!!

  1. W związku z dniem wolnym przypadającym na 11 czerwca (Boże Ciało) rekrutacja do świetlicy zostaje przedłużona do 20 czerwca 2020 roku.
  2. Dodatkowe objaśnienia do punktu 6 regulaminu świetlicy szkolnej – w związku z niedoprecyzowaniem zdania w punkcie 6 i tym samym niewłaściwą interpretacją zapisu: „Wyjątek stanowią dzieci nowo przyjęte do szkoły. Wówczas rodzice, którzy chcą zapisać dziecko do świetlicy, powinni złożyć Karty najpóźniej do 5.09. danego roku szkolnego” wyjaśnia się, że rodzice/opiekunowie prawni dzieci z klas zerowych oddziałów przedszkolnych i z klas pierwszych, które znajdują się na liście dzieci przyjętych do szkoły również powinni oddać kartę zapisu dziecka do świetlicy, jeżeli oczywiście mają potrzebę, by Ich dziecko po zajęciach dydaktycznych uczestniczyło w zajęciach świetlicowych.

Dzieci nowo przyjęte, wg zamysłu autorów regulaminu, to przede wszystkim te, które, np. w ostatniej chwili przeprowadziły się do Niepołomic i należą do obwodu szkoły.

PLAN PRACY ŚWIETLICY 2019 20

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W NIEPOŁOMICACH (2)

Aneks do regulaminy świetlicy szkolnej – dotyczy punktu 4, 6

Adnotacja do punktu 4

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną uruchamiamy alternatywną możliwość dostarczania karty zapisu dziecka do świetlicy. Dokument można wysłać w formie pdf (nie może być zdjęcie) na adres e-mail szkoły sekretariat@sp1niepolomice.pl lub wrzucić do metalowej, zamykanej na klucz skrzynki zawieszonej na budynku szkoły, która będzie opróżniana przez osoby do tego upoważnione co dwie godziny w godzinach pracy szkoły  od 7.30-15.00. Jest to zgodne z RODO.

Adnotacja do punktu 6

W obecnej sytuacji rekrutacja do świetlicy odbywa się na wniosek rodziców (Karta zapisu dziecka do świetlicy) i zostaje przedłużona do 20 czerwca 2020 roku.

karta zapisu na świetlicę

klauzula RODO

zał. 1b klauzula uczeń, rodzic, opiekun – SZKOŁA Z PRZEDSZKOLEM,