Regulamin Rady Rodziców

Regulamin

Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr1.

im.Tadeusza Kościuszki w Niepołomicach

 

 

 

  Spis treści:

  Rozdział I-Postanowienia ogólne

  Rozdział II-Cele i zadania Rady

  Rozdział III-Struktura i zasady wyborów Rady oraz jej organów

  wewnętrznych

  Rozdział IV-Kompetencje i zasady działania Rady oraz jej

  organów wewnętrznych

  Rozdział V-Organizacja pracy i zadań Rad klasowych

  Rozdział VI-Zasady gospodarki finansowej i wydatkowania

  funduszy Rady

  Rozdział VII-Zmiana Regulaminu i przepisy końcowe

  Rozdział specjalny regulaminu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Podstawa prawna:

   Ustawa z dnia 14.12.2016-Prawo Oświatowe (tekst jedn,:Dz.U.z 2019r.poz.

   1148).art83 ust 4

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

 • 1

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego  określenia o:

 1. Szkole-należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Niepołomicach ,
 2. Statucie – należy przez to rozumieć statut szkoły,
 3. Dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora szkoły,
 4. Radzie – należy przez to rozumieć radę rodziców szkoły,
 5. Radzie Klasowej – należy przez to rozumieć wewnętrzny organ wybierany przez rodziców uczniów danej klasy,
 6. Zebraniu Klasowym – należy przez to rozumieć Zebranie Rodziców Uczniów Klasy,
 7. Przewodniczącym, Wiceprzewodniczącym, Sekretarzu, Skarbniku – należy przez
  to rozumieć odpowiednio przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza
  i skarbnika rady rodziców,
 8. Prezydium – należy przez to rozumieć Prezydium Rady Rodziców,
 9. Rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców i prawnych opiekunów uczniów Szkoły,
 10. Nauczycielu – należy przez to rozumieć także wychowawcę i innego pracownika pedagogicznego.

 

Rozdział II

Cele i zadania Rady

 

 • 2

Podstawowym celem Rady jest reprezentowanie interesów rodziców uczniów Szkoły poprzez podejmowanie działań, jako organu Szkoły, wynikających z przepisów oświatowych, Statutu
i niniejszego Regulaminu oraz wspieranie Dyrektora, nauczycieli i innych organów Szkoły w pracy na rzecz dobra uczniów.

 

Rada realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. pobudzanie aktywności i organizowanie różnorodnych form działalności na rzecz rozwoju Szkoły,
 2. zapewnienie rodzicom wpływu na działalność Szkoły poprzez wyrażanie i przekazywanie Dyrektorowi i innym organom Szkoły, organowi prowadzącemu i organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny stanowisk i opinii w sprawach związanych z działalnością Szkoły,
 3. formułowanie opinii w sprawach przewidzianych przepisami prawa oświatowego
  oraz Statutu,
 4. finansowe i organizacyjne wspieranie działalności statutowej Szkoły,
 5. wspieranie działalności samorządu uczniowskiego,
 6. organizowanie współpracy z Dyrektorem i nauczycielami Szkoły w celu podniesienia jakości jej pracy.

 

Rozdział III

Struktura i zasady wyborów Rady oraz jej organów wewnętrznych

 

 • 3
 1. Podstawowym ogniwem organizacji ogółu rodziców Szkoły jest Zebranie Klasowe.
 2. Zebranie Klasowe wybiera spośród siebie, w tajnych wyborach, z nieograniczonej liczby kandydatów Radę Klasową, składającą się z co najmniej 3 osób.
 3. Zebranie Klasowe, podczas którego dokonuje się wyboru Rady Klasowej prowadzi rodzic wybrany w głosowaniu jawnym jako Przewodniczący Zebrania Klasowego.
 4. Kandydatów do Rady Klasowej zgłaszają rodzice uczestniczący w Zebraniu Klasowym.
  Do zgłoszenia kandydatury osoby nieobecnej na Zebraniu Klasowym należy dołączyć
  jej pisemną zgodę.
 5. Dla przeprowadzenia wyborów Zebranie Klasowe wybiera, co najmniej dwuosobową Komisję Skrutacyjną, w skład której nie mogą wchodzić osoby kandydujące do rady klasowej. W celu przeprowadzenia tajnego głosowania Komisja Skrutacyjna sporządza karty do głosowania, rozdaje je rodzicom z zachowaniem zasady reprezentatywności rodziców, oblicza ilość głosów oddanych na poszczególnych kandydatów, sporządza protokół z przebiegu głosowania i ogłasza wyniki wyborów.
 6. Wybór następuje zwykłą większością głosów. Głos jest ważny, jeśli na liście
  do głosowania głosujący wskazał nie więcej kandydatów niż liczba członków Rady Klasowej przewidzianych do wybrania.
 7. Sprawy związane z procedurą wyborczą nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Zebranie Klasowe.
 8. W skład Rady wchodzi po jednym przedstawicielu Rad Klasowych, wskazanym przez Zebranie Klasowe.
 9. Odwołanie członka Rady może nastąpić w czasie każdego Zebrania Klasowego
  w przypadku rezygnacji z członkostwa w Radzie lub na pisemny wniosek ¼ liczby rodziców uczniów klasy, zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym,
  z zachowaniem zasady reprezentatywności rodziców, przy obecności co najmniej połowy rodziców uprawnionych do głosowania.
 10. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady przeprowadza się wybory uzupełniające w trybie określonym w ust. 2 – 8.

 

 • 4
 • Na pierwszym zebraniu w każdym roku szkolnym Rada wybiera w głosowaniu
 • jawnym Prezydium Rady Rodziców zachowując zasadę ,iż każda klasa ma jeden głos

 

 • W skład Prezydium, którego liczebność Rada określa w uchwale, wchodzą:
 1. Przewodniczący
 2. Wiceprzewodniczący
 3. Sekretarz
 4. Skarbnik
 5. 1-3 Członków

 

 • 5
 • Rada działa poprzez zebrania plenarne oraz organy wewnętrzne, zgodnie
  z ich kompetencjami.
 • Zebrania zwyczajne Rady odbywają się co najmniej trzy razy w roku szkolnym. Zebranie Rady zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek ¼ członków Rady
  oraz na wniosek Dyrektora, z tym, że pierwsze zebranie zwołuje dotychczasowy Przewodniczący nie później niż do końca września każdego roku.
 • O terminie, miejscu i proponowanym porządku zebrania zawiadamia się członków Rady
  w sposób określony przez każdego członka Rady, co najmniej 7 dni przed planowanym terminem zebrania.
 • W uzasadnionych przypadkach może być zwołane zebranie nadzwyczajne
  po zawiadomieniu członków Rady najpóźniej na dzień przed terminem zebrania.
 • Tryb zwoływania zebrań Prezydium Rady Rodziców i Rad Klasowych określają te organy.
 • Uchwały Rady, Prezydium, Komisji Rewizyjnej i Rad Klasowych podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby ich członków.
 • Zebrania Rady są protokołowane. Rady Klasowe decydują samodzielnie o formie dokumentowania swoich decyzji.
 • W zebraniach Rady i Prezydium mogą brać udział, z głosem doradczym, zaproszone osoby.
 • W uzasadnionych przypadkach w zebraniach Rady i Prezydium może zastąpić danego członka składu Rady wyznaczona przez nieobecnego osoba  -przybyła na Radę w celach informacyjnych -bez prawa do głosowania nad uchwałami Rady.
 • Porządek zebrań zatwierdza Prezydium.
 • Głosowanie w sprawie porządku zebrania odbyw się po otwarciu przez Przewodniczącego zebrania.
 • Bezpośrednio przed głosowaniem w sprawie porządku zebrania członkowie Rady mogą zgłaszać propozycje zmian w porządku zebrania.
 • Propozycje zmian może zgłaszać również Przewodniczący.
 • Propozycje zmian w porządku zebrania Przewodniczący poddaje pod głosowanie Rady.
 • Kadencja Rady trwa 1rok.

 

 

Rozdział IV

Kompetencje i zasady działania Rady oraz jej organów wewnętrznych

 

 • 6

Kompetencje Rady określają zapisy ustawy Prawo oświatowe, ustawy Karta Nauczyciela oraz ustawy o systemie oświaty i aktów wykonawczych do tych ustaw.

Rada jest organem Szkoły, który reprezentuje ogół rodziców uczniów Szkoły.

 

Do kompetencji Rady należy w szczególności:

 1. występowanie we wszystkich sprawach dotyczących Szkoły do Dyrektora
  oraz pozostałych organów Szkoły, a także do organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 2. uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły,
 3. opiniowanie projektu planu finansowego Szkoły składanego przez Dyrektora,
 4. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia
  lub wychowania,
 5. opiniowanie możliwości podjęcia w Szkole działalności przez stowarzyszenie lub inną organizację, w szczególności organizację harcerską,
 6. opiniowanie dorobku zawodowego nauczycieli, w związku z ubieganiem się przez nich
  o awans na stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego, mianowanego
  i dyplomowanego,
 7. występowanie do Dyrektora z wnioskiem o wprowadzenie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie Szkoły jednolitego stroju oraz udział w określeniu wzoru tego stroju,
 8. występowanie z wnioskami o dokonanie oceny pracy Dyrektora i nauczycieli,
 9. występowanie z wnioskiem o utworzenie Rady Szkoły,
 10. wybór przedstawicieli rodziców do Rady Szkoły, komisji oraz innych ciał, których przepisy przewidują udział przedstawicieli rodziców uczniów Szkoły,
 11. wybór przedstawicieli Rady do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora,
 12. uchwalanie corocznego preliminarza Rady i jego zmian,
 13. zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Rady po zbadaniu sprawozdania przez Prezydium Rady.
 14. uchwalanie propozycji wysokości składek rodziców uczniów Szkoły.

 

 • 7

Prezydium wykonuje wszystkie zadania i kompetencje Rady pomiędzy jej zebraniami,
z wyłączeniem spraw wymienionych w § 6 ust. 3 pkt. 2, 5 – 13.

 

Do podstawowych zadań Prezydium należy:

 1. bieżące kierowanie pracami Rady w okresie między zebraniami, w tym gospodarką finansową Rady,
 2. realizacja preliminarza Rady,
 3. wykonywanie uchwał Rady,
 4. koordynowanie prac Rad Klasowych,
 5. nadzór nad pracami komisji powołanych przez Radę,
 6. zatrudnianie osób (zlecanie usług) niezbędnych do realizacji zadań Rady.

Prezydium reprezentuje Radę i ogół rodziców uczniów Szkoły wobec Dyrektora i innych organów Szkoły oraz na zewnątrz.

W imieniu Rady dokumenty skutkujące zobowiązaniami finansowymi podpisują dwaj Członkowie Prezydium: Przewodniczący lub Sekretarz oraz Skarbnik lub Wiceprzewodniczący.

 

 • 8
 • Pracami Rady i Prezydium kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.
 • Szczegółowy zakres zadań i obowiązków członków Prezydium, na wniosek Przewodniczącego, określa uchwała Prezydium.
 • W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Prezydium Rada przeprowadza wybory uzupełniające na zwolnione miejsce.

 

 • 9
 • Rada i Prezydium dokumentują swoje zebrania i podejmowane podczas zebrań czynności w formie protokołu.
 • Protokół, zatwierdzony przez Radę na jej najbliższym zebraniu, podpisuje osoba protokołująca i Przewodniczący.
 • Uchwały Rady i Prezydium podpisuje osoba protokołująca i Przewodniczący .
 • Rada raz w roku składa ogółowi rodziców Szkoły pisemne sprawozdanie ze swojej działalności .
 • Członkowie Rady zobowiązani są do czynnego uczestnictwa w pracach Rady i jej komisjach.
 • Rada zobowiązana jest do nieujawniania spraw -poruszanych na zebraniach-które mogą naruszyć dobro osobiste uczniów lub ich rodziców,a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
 • Rada zobowiązana jest do realizacji i przestrzegania uchwał i postanowień Rady.

 

 

 

Rozdział V

Organizacja pracy i zadań Rad Klasowych

 

 • 10
 • Rada Klasowa reprezentuje ogół rodziców uczniów klasy wobec Dyrektora i innych organów Szkoły.
 • Kadencja Rady Klasowej trwa jeden rok.
 • Do zadań Rady Klasowej należy w szczególności:
 • realizowanie celów i zamierzeń Rady oraz jej Prezydium w danej klasie,
 • prezentowanie opinii i wniosków formułowanych przez rodziców uczniów klasy wobec Dyrektora i nauczycieli,
 • występowanie z wnioskami, w tym dotyczącymi organizacji pracy Szkoły oraz oceny pracy nauczycieli i Dyrektora, do Rady oraz opiniowanie projektów jej uchwał,
 • informowanie rodziców uczniów klasy o działaniach Rady i Prezydium,
 • zwoływanie Zebrania, w miarę potrzeb, z własnej inicjatywy, na wniosek wychowawcy
  lub ¼ liczby rodziców uczniów klasy, z zachowaniem zasady reprezentatywności rodziców,
 • składanie raz do roku sprawozdania ze swojej działalności przed rodzicami uczniów klasy.
 • Pracami Rady Klasowej kieruje jej Przewodniczący, a w razie jego nieobecności wyznaczony Członek Rady Klasowej.

 

Rozdział VI

Zasady gospodarki finansowej i wydatkowania funduszy Rady

 

 • 11
 •   Źródłem funduszy Rady są:
 1. dobrowolne składki rodziców Szkoły, darowizny od osób fizycznych oraz osób prawnych,
 2. dotacje,
 3. dochody z innych źródeł.

Fundusze, o których mowa w pkt. 1, 2 i 3 mogą być wydatkowane na wspieranie celów statutowych Szkoły, w tym szczególnie udzielanie Szkole pomocy materialnej w zakresie realizacji programu wychowawczego, programu profilaktyki i opieki nad uczniami.

 •  Pisemne wnioski o przyznanie środków z funduszu Rady mogą składać:
 1. Dyrektor
 2. Rada Pedagogiczna
 3. Wychowawcy klas
 4. Rady Oddziałowe
 5. Rada Szkoły
 6. Samorząd Uczniowski.

 

 • 12
 • Podstawą działalności finansowej Rady jest roczny preliminarz,czyli zaplanowany harmonogram wydatków pieniędzy zebranych z dobrowolnych składek rodziców na tzw. Komitet Rodzicielski. W preliminarzu planowane przychody i wydatki powinny być zbilansowane i dostosowane do potrzeb szkoły po konsultacji z dyrektorem.
 • W działalności finansowej Rady obowiązują zasady celowego i oszczędnego gospodarowania zgromadzonymi środkami .
 • W przypadku wydatkowania środków publicznych mają zastosowanie przepisy dotyczące finansów publicznych.

 

 • 13

Rachunkowość Rady prowadzona jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r.

o rachunkowości  (DZ. U. z 2016 r. poz. 1047, 2255, z 2017 r. poz. 61, 245, 791,1089).

 

 

 • 14

Sprawy nieuregulowane w Regulaminie rozstrzyga Rada w drodze uchwały, zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

 

 

Rozdział VII

Zmiany Regulaminu i przepisy końcowe

 

 • 15

Zmiana Regulaminu odbywa się w trybie i na zasadach właściwych dla jego uchwalenia,
po zasięgnięciu opinii Rad Klasowych.

 

 

 • 16

 

Rada posługuje się pieczątką podłużną o treści „Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr1

 1. Tadeusza Kościuszki w Niepołomicach” .

 

Rozdział specjalny Regulaminu.

Działamy wspólnie dla dobra szkoły i jej uczniów ,

   Podejmujemy wspólne decyzje i ufamy sobie nawzajem.

 

Regulamin został zatwierdzony przez Prezydium Rady Rodziców w składzie:

 

 

 

Niepołomice ,dn.11.09.2019r.

 

 

 

Regulamin wchodzi w życie dn.