Procedury

1. Procedura funkcjonowania Szkoły od 1 września 2020 r.doc 11 (2)

2. Procedura na wypadek podejrzenia zakażenia wirusem COVID- 19 (2).docx11

oświadczenie rodziców.2020 coviddocx.docx11

I. Zakłócanie przebiegu lekcji lub innych zajęć:
1) Nauczyciel zwraca uwagę uczniowi, który poprzez rozmowy lub zachowanie zakłóca tok lekcji.
2) W przypadku powtarzających się incydentów nauczyciel powiadamia ucznia o wpisaniu uwagi.
3) W przypadku braku poprawy zachowania nauczyciel powiadamia pedagoga szkolnego, a w razie jego nieobecności dyrektora szkoły.
4) Uczniowie w szczególny sposób naruszający tok lekcji zabierani są z sali lekcyjnej do gabinetu pedagoga lub dyrektora.
5) Pedagog lub dyrektor szkoły przeprowadza z uczniem rozmowę. Zostają ustalone konsekwencje zachowania zgodne ze statutem szkoły.
6) O zajściu zostaje powiadomiony wychowawca klasy i rodzice ucznia.
II. Postępowania w przypadku korzystania przez ucznia z telefonu komórkowego lub innych urządzeń elektronicznych podczas zajęć szkolnych
1) Podczas trwania zajęć szkolnych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych, chyba że nauczyciel wyrazi na to zgodę ze względu na potrzeby edukacyjne.
2) Zakaz ten dotyczy wszystkich zajęć szkolnych oraz przerw.
3) W uzasadnionych przypadkach, za zgodą nauczyciela, uczeń może skorzystać z telefonu podczas pobytu w szkole.
4) Wszelkie sprzęty elektroniczne, w tym telefony komórkowe uczniowie przynoszą do szkoły na własną odpowiedzialność, szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zgubienia lub kradzież sprzętu.
5) W przypadku, gdy uczeń korzysta ze sprzętu elektronicznego, w tym telefonu komórkowego bez pozwolenia, nauczyciel ma prawo wydać uczniowi polecenie wyłączenia telefonu lub innego sprzętu elektronicznego i po wyłączeniu go przez ucznia, odłożenia go na nauczycielskim biurku.
6) W przypadku nieuzasadnionego użycia telefonu nauczyciel wpisuje uczniowi uwagę do dziennika oraz informuje o zdarzeniu wychowawcę klasy. Po zajęciach uczeń odbiera telefon lub inny sprzęt elektroniczny.
7) Korzystanie z telefonu lub innych urządzeń elektronicznych bez zgody nauczyciela na przerwie międzylekcyjnej skutkuje odebraniem telefonu lub urządzenia i zdeponowaniem (wyłączonego i opisanego) w sekretariacie szkoły. Telefon lub inny sprzęt elektroniczny z sekretariatu szkoły mogą odebrać jedynie osobiście rodzice ucznia, do którego dany sprzęt należy.
8) Całkowicie zakazane jest nagrywanie (dźwięk i obraz) lub fotografowanie zajęć szkolnych bez wcześniejszej zgody nauczyciela.
9) Wszelkie upublicznienie zdjęć, filmów, nagrań bez wyraźniej zgody osób widniejących na zdjęciach, filmach lub nagranych będzie uznane za naruszenie dóbr osobistych z wynikającymi z tego tytułu konsekwencjami prawnymi wobec osób, które się do tego przyczyniły.

III. Postępowanie w przypadku wagarów lub samowolnego opuszczania terenu szkoły, także podczas przerw
1) O zaistniałej ucieczce lub nieobecności ucznia nauczyciel informuje wychowawcę, który na bieżąco powiadamia za pomocą e-dziennika lub telefonicznie rodzica/prawnego

opiekuna o nieobecności i częstych spóźnieniach ucznia oraz o przypadku samowolnego opuszczenia terenu szkoły przez ucznia.
2) Wychowawca wraz z pedagogiem oraz na podstawie rozmów z rodzicami ucznia i samym uczniem ustala przyczyny absencji ucznia w szkole.
3) W szczególnych przypadkach zostaje opracowany plan pomocy. Plan opracowuje zespół w skład którego wchodzą: dyrektor, wychowawca, pedagog, rodzic, uczeń.
4) Jeżeli zastosowane działania wychowawcze okazały się nieskuteczne, o nieobecnościach ucznia powiadamia się sąd rodzinny lub policję.

IV. Postępowanie w przypadku samowolnego opuszczenia lekcji lub innych zajęć w szkole przez ucznia
1) Nauczyciel stara się nie dopuścić do samowolnego opuszczenia sali przez ucznia.
2) Jeżeli uczeń opuści salę bez pozwolenia, nauczyciel zawiadamia o tym fakcie pedagoga szkolnego.
O zaistniałym incydencie zawiadamia przez e – dziennik rodziców ucznia. Jeżeli pedagog jest nieobecny, zawiadamia się dyrektora szkoły.
3) Po incydencie odbywa się rozmowa nauczyciela z uczniem w obecności pedagoga, wychowawcy,
a w szczególnych przypadkach dyrektora szkoły i rodziców ucznia, dotycząca przyczyn takiego zachowania przez ucznia.

V. Postępowanie w sytuacji palenia papierosów przez ucznia na terenie szkoły
1) Nauczyciel lub pracownik szkoły nakazuje zaprzestanie palenia. Konfiskuje papierosy i zapalniczkę/zapałki lub e-papieros.
2) Nauczyciel lub pracownik szkoły zawiadamia o zachowaniu wychowawcę, który powiadamia rodziców ucznia oraz wpisuje uwagę do e-dziennika.

VI. Postępowanie w sytuacji bójki między uczniami na terenie szkoły
1) Nauczyciel, który jest obecny podczas incydentu, nakazuje natychmiastowe przerwanie bójki. W razie potrzeby i zachowując troskę o swoje bezpieczeństwo rozdziela uczniów.
2) Jeżeli w przypadku bójki doszło do uszkodzenia ciała ucznia, lub obserwowane są inne niepokojące objawy, nauczyciel natychmiast powiadamia pielęgniarkę, dyrektora szkoły, pedagoga szkolnego. W razie potrzeby wzywane jest pogotowie ratunkowe.
3) O zachowaniu uczniów zostają powiadomieni rodzice/prawni opiekunowie uczniów, wychowawca i pedagog. Z uczestnikami bójki zostaje przeprowadzona rozmowa wyjaśniająca przyczyny i konsekwencje takiego zachowania. Uczniowie otrzymują uwagę wpisaną do e-dziennika.

VII. Postępowanie w sytuacji nagłego zachorowania ucznia
1) W sytuacji zgłoszenia przez ucznia lub zaobserwowania niepokojących objawów chorobowych, złego samopoczucia, uczeń kierowany jest do pielęgniarki szkolnej.
2) W szczególnych przypadkach podczas lekcji nauczyciel prosi o przybycie do sali pielęgniarkę szkolną.
3) zaistniałej sytuacji pielęgniarka szkolna informuje wychowawcę i/lub bezpośrednio rodziców ucznia.
4) Uczeń z objawami chorobowymi może opuścić teren szkoły wyłącznie pod opieką rodzica, prawnego opiekuna lub upoważnionej pełnoletniej osoby z rodziny. Fakt ten musi byś pisemnie potwierdzony w ewidencji pielęgniarki oraz zeszycie kontaktów/dzienniczku ucznia.

5) W sytuacjach zagrożenia życia wzywane jest pogotowie ratunkowe.
6) W przypadku nieobecności pielęgniarki nauczyciel prowadzący zajęcia informuje telefonicznie o zaistniałej sytuacji i stanie zdrowia ucznia rodziców, dyrekcję i wychowawcę. W przypadku znaczącego pogorszenia się stanu zdrowia ucznia wzywa pogotowie ratunkowe

VIII. Wypadek ucznia
1) Każdy pracownik szkoły niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę i powiadamia dyrektora szkoły.
2) Jeśli nauczyciel ma w tym czasie zajęcia z klasą – prosi o nadzór nad swoją klasą innego pracownika.
3) W zależności od stanu zdrowia dziecka należy wezwać pogotowie ratunkowe i zawiadomić rodziców.
4) Jeśli wypadek został spowodowany niesprawnością techniczną pomieszczenia lub urządzeń, miejsce wypadku należy pozostawić nienaruszone w celu dokonania oględzin lub szkicu.
5) Po każdym wypadku sporządza się protokół powypadkowy.
6) O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym zawiadamia się niezwłocznie prokuratora i Kuratora Oświaty. 7) O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, zawiadamia się niezwłocznie Powiatowy Inspektorat Sanitarny.

IX. Procedura zwalniania uczniów z zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych
1) Uczeń może zostać zwolniony z lekcji oraz innych zajęć jedynie na pisemną prośbę rodziców opatrzoną czytelnym podpisem, zgodnym ze wzorem przekazanym wychowawcy, i datą. Wszystkie zwolnienia powinny być umieszczane w odrębnym zeszycie kontaktów/dzienniczku ucznia.
2) Pisemne zwolnienie z lekcji uczeń przekazuje wychowawcy niezwłocznie po przyjściu do szkoły.
3) W przypadku nieobecności nauczyciela przekazuje prośbę drugiemu wychowawcy lub nauczycielowi, z którego lekcji jest zwalniany.
4) Wychowawca podpisuje zwolnienie i umieszcza informację o zwolnieniu w e-dzienniku.
5) W szczególnych przypadkach wychowawca potwierdza telefonicznie prośbę o zwolnienie ucznia z jego rodzicami.
6) W przypadku, gdy zwolnienie podpisał nauczyciel, z którego lekcji uczeń jest zwalniany, uczeń przedstawia zwolnienie do podpisu dyrektorowi szkoły. Po uzyskaniu podpisu dyrektora, aby opuścić teren szkoły pokazuje dokument dyżurującemu na portierni pracownikowi szkoły.
7) W szczególnych przypadkach dopuszczalne jest zwolnienie ucznia za pomocą e-dziennika. Wychowawca w takim przypadku zobowiązany jest do telefonicznego potwierdzenia zwolnienia.
8) Jeżeli wychowawca w danym dniu jest nieobecny, ucznia może zwolnić drugi wychowawca lub dyrektor szkoły.

9) Rodzice mogą osobiście zwolnić ucznia ze szkoły. Każdorazowo decyzję taką potwierdzają pisemnie podając przyczynę, datę, godzinę zabrania ucznia ze szkoły, składając prośbę o zwolnienie do sekretariatu.
10) Jeżeli uczeń zwolniony jest z powodu konkursu, olimpiady, zawodów itp. zwalnia go z lekcji nauczyciel opiekujący się nim podczas ww. imprez.

X. Procedura usprawiedliwiania nieobecności
1) Każda nieobecność ucznia na każdej godzinie zajęć lekcyjnych wymaga usprawiedliwienia.
2) Jedyną osobą uprawnioną do odnotowania usprawiedliwienia w dzienniku jest wychowawca klasy.
3) Dopuszcza się następujące formy usprawiedliwiania nieobecności poprzez: pisemną prośbę rodzica o usprawiedliwienie nieobecności dziecka umieszczoną w dzienniczku ucznia, prośbę rodzica o usprawiedliwienie ucznia przesłaną przez dziennik elektroniczny, zaświadczenie wystawione przez służby medyczne o niezdolności do uczestniczenia w zajęciach.
4) Usprawiedliwienie winno zawierać: datę usprawiedliwianej nieobecności, wymiar w dniach lub godzinach (w przypadku nieobecności na części zajęć) oraz czytelny podpis osoby wystawiającej usprawiedliwienie.
5) Uczeń zobowiązany jest do dostarczenia wychowawcy usprawiedliwienia od rodzica/opiekuna prawnego na pierwszej godzinie wychowawczej po powrocie do szkoły, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od przyjścia do szkoły.
6) Rodzic/ opiekun nie może usprawiedliwić nieobecności jeżeli uczeń samowolnie opuścił szkołę

XI. Procedura informowania wychowawcy o nieobecności ucznia
Rodzic/prawny opiekun ma obowiązek zawiadomić wychowawcę o zaistniałej przyczynie nieobecności ucznia w szkole. Należy to uczynić najpóźniej w dniu nieobecności, do końca trwania pierwszej planowej lekcji ucznia w formie ustalonej z wychowawcą.

XII. Postępowanie w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk
1) Nauczyciel w obecności innej osoby ma prawo żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni (własnej odzieży), ewentualnie innych przedmiotów budzących podejrzenie, co do ich związku z poszukiwaną substancją.
2) swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrektora oraz rodziców/opiekunów ucznia. Rodzice wzywani są do natychmiastowego stawiennictwa.
3) W przypadku, gdy uczeń odmawia przekazania substancji oraz pokazania zawartości np. teczki, szkoła wzywa policję, która dokonuje przeszukania.
4) Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel zabezpiecza ją i przekazuje dyrektorowi szkoły. Wcześniej próbuje ustalić, a jaki sposób i od kogo uczeń nabył substancję. Całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje.

XIII. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia, że na terenie szkoły znajduje się uczeń pod wpływem alkoholu lub narkotyków
1) Nauczyciel powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę.
2) Nauczyciel zapewnia uczniowi opiekę, odizolowuje go od innych uczniów, stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone życie i zdrowie dziecka. Ucznia nie wolno pozostawiać bez opieki.
3) Wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu nietrzeźwości lub odurzenia, ewentualnie udzielenia pomocy medycznej.
4) Zawiadamia o tym fakcie dyrektora oraz rodziców/opiekunów. Rodziców zobowiązuje się do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły.
5) W przypadku, kiedy rodzic/opiekun prawny odmawia odebrania dziecka, lekarz w porozumieniu z dyrektorem decyduje o dalszym postępowaniu z uczniem.
6) Dyrektor szkoły zawiadamia policję, gdy uczeń jest agresywny, a rodzic odmawia współpracy.
7) Jeżeli powtarzają się przypadki, w których uczeń znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły, to szkoła ma obowiązek powiadomienia o tym policji albo sądu rodzinnego.

XIV. Postępowanie wobec obcych osób przebywających na terenie szkoły
1) Każda obecność osób obcych na terenie szkoły jest odnotowywana w zeszycie wejść i wyjść. Pracownik szkoły ma prawo żądać informacji o celu pobytu osoby obcej na terenie i w budynku szkoły.
2) W przypadku, gdy osoba obca odmawia podania celu wizyty, zachowuje się agresywnie bądź stwarza zagrożenie dla osób przebywających w szkole, należy podjąć próbę wyprowadzenia jej z terenu szkoły.
3) O sytuacji pracownik szkoły niezwłocznie informuje dyrektora.
4) Dyrektor szkoły w razie wystąpienia takiej konieczności zawiadamia policję.

XV. Postępowanie w przypadku zaistnienia aktów wandalizmu na terenie szkoły
1) Nauczyciel niezwłoczne powiadamia dyrektora szkoły.
2) Ustalane są okoliczności zdarzenia oraz szacowane straty.
3) W szczególnych przypadkach dyrektor szkoły powiadamiana policję.

XVI. Postępowania w sytuacji kradzieży na terenie szkoły
1) Poszkodowany uczeń zgłasza kradzież pracownikowi szkoły.
2) Następuje wyjaśnienie okoliczności zajścia kradzieży.
3) W każdym przypadku kradzieży wychowawca informuje rodziców stron zajścia oraz pedagoga.
4) Szkoła powiadamia kuratora sądowego, jeśli ten sprawuje opiekę nad uczniem, który dopuścił się kradzieży. 5) W szczególnych przypadkach (decyduje dyrektor po konsultacji z pedagogiem) powiadamiana jest policja lub sąd rodzinny.

XVII. Postępowanie w sytuacji, gdy uczeń jest zastraszany, poddawany wymuszeniom lub innym formom przemocy psychicznej
1) Pracownik, który pozyskał informacje o praktykach zastraszania, wymuszania lub innych formach przemocy psychicznej wobec ucznia i na terenie szkoły powiadamia dyrektora pedagoga i psychologa szkolnego.
2) Wyjaśnia się okoliczności zajścia. 3) Jeśli sytuacja tego wymaga, tworzy się zespół w składzie: dyrektor – wychowawca – pedagog, psycholog szkolny – rodzic – uczeń i ustala indywidualny plan pomocy.

XVIII. Postępowanie wobec cyberprzemocy stosowanej na uczniu
1) W przypadku zgłoszenia przez ucznia faktu zaistniałej cyberprzemocy pedagog lub psycholog wraz z wychowawcą dokonują rozpoznania sytuacji.
2) Powołuje się zespół, który zajmie się opracowaniem dalszych działań. W skład zespołu powinien wejść dyrektor lub wicedyrektor,, pedagog lub psycholog, wychowawca, rodzice/prawni opiekunowie. Do zespołu może należeć specjalista z poradni pedagogiczno – psychologicznej.
3) Najważniejszym zadaniem zespołu jest wsparcie ofiary.
4) Zespół podejmuje interwencje wobec sprawcy/sprawców cyberprzemocy, rozmawiając ze sprawcą i jego rodzicami. Sprawca może zostać ukarany nie tylko przez szkołę, lecz również może stanąć przed sądem.
5) Zespół zapewnia również opiekę świadkom zdarzeń związanych z wystąpieniem cyberprzemocy.

XIX. Postępowanie w przypadku znieważenia nauczyciela
1) Nauczyciel sporządza notatkę służbową z zaistniałej sytuacji i zgłasza znieważenie dyrektorowi szkoły.
2) W przypadku znieważenia nauczyciela przez ucznia dyrektor szkoły z urzędu zobowiązany jest powiadomić policję, a w przypadku ucznia nieletniego-sąd rodzinny lub policję. O zdarzeniu dyrektor informuje również organ prowadzący.
3) Prowadzenie postępowania w sprawie popełnienia czynu karalnego (znieważenie) należy do organów ścigania. Dyrektor nie prowadzi dochodzenia w szkole.
4) Dyrektor informuje ucznia i jego rodziców o naganności czynu i konsekwencjach wynikających z jego popełnienia.
5) Dyrektor może zastosować wobec ucznia karę przewidzianą w statucie za niewłaściwe zachowanie wobec nauczyciela.
6) Wychowawcy omawiają ze wszystkimi uczniami kwestie prawne dotyczące ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych oraz konsekwencje grożące za znieważenie nauczyciela.
7) Dyrektor informuje uczniów i rodziców o działaniach, jakie zostały podjęte w stosunku do ucznia, który znieważył nauczyciela szkoły

XX. Procedura niebieskiej karty Przepisy prawne nakładające na pracowników wszystkich placówek oświatowych obowiązek reagowania:
• Kodeks postępowania karnego – Art. 304.
• Kodeks postępowania cywilnego – Art. 572.

• Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich – Art. 4.
• Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – Art. 12.
• Rozporządzenie Rady Ministrów z 13 września 2011 r. w sprawie procedury Niebieskiej Karty

1) Sprawdzenie czy dziecko ulega przemocy w domu Informacja (uzyskana od dziecka lub bezpośredniego świadka)
• Ktoś w domu bije dziecko, popycha, szarpie, potrząsa, przytrzymuje, rzuca w nie przedmiotem, itp.
• Ktoś w domu używa wobec dziecka wulgarnych słów, obraża, poniża, straszy, szantażuje, izoluje w sposób ciągły i nieuzasadniony od kontaktu z innymi osobami, np. z rodziny lub z rówieśnikami.
• Opiekunowie nie zaspokajają podstawowych potrzeb dziecka, takich jak: przynależności, bezpieczeństwa, pożywienia, snu, leczenia, rozwoju poznawczego, emocjonalnego, społecznego, pomimo wcześniejszej pracy z opiekunami w tym zakresie.
• Ktoś w domu narusza sferę seksualną dziecka, tj.: dotyka intymnych części ciała, namawia na dotykanie intymnych części ciała osoby dorosłej, zmusza do kontaktu seksualnego, podejmuje kontakty seksualne z inną osobą w obecności dziecka, prezentuje pornografię lub zmusza do tworzenia treści pornograficznych z udziałem dziecka.
• Dziecko ma ślady przemocy fizycznej np.: uszkodzenia ciała, siniaki, zadrapania, obrzęki, oparzenia, obrażenia ciała i/ lub rany w różnym stadium gojenia się.
• Dziecko ma widoczne ślady zaniedbania, np.: brak dbałości o higienę ciała, nieadekwatność ubioru do pory roku, wieku, itp.
• Dziecko mówi, że boi się wrócić do domu ze względu na zagrożenie przemocą w rodzinie (wobec siebie lub innych członków rodziny).
• Dziecko mówi, że chce odebrać sobie życie ze względu na zagrożenie przemocą w rodzinie.
• Dziecko jest świadkiem przemocy w rodzinie (wobec rodzica, rodzeństwa lub innej osoby zamieszkującej w jego domu).
• Występują zaburzenia, opóźnienia rozwojowe, problemy emocjonalne, niepełnosprawność, a dziecko nie otrzymuje potrzebnej pomocy, np. opieki lekarskiej, zabiegów medycznych, terapii, wsparcia itp. Sytuacja ta występuje pomimo wcześniejszej pracy z opiekunami w tym zakresie Informacja ( uzyskana przez obserwację nauczyciela)
• Dziecko odtwarza doświadczaną przemoc – w relacjach rówieśniczych (lub w zabawie), identyfikuje się z rolą ofiary i/lub sprawcy.
• Dziecko reaguje nieadekwatnie do sytuacji powstałej w placówce, np. lękiem, izolacją, autoagresją, agresją (zagraża bezpieczeństwu innych dzieci), itp.
• Dziecko zachowuje się autodestrukcyjnie, np.: gryzie się, szczypie się, uderza głową. Dziecko jest od jakiegoś czasu lub stale apatyczne, ospałe, nie ma chęci do zabawy, eksploracji rozwojowej.
• Dziecko zachowuje się autodestrukcyjnie, np.: bije się, szczypie się, nacina sobie skórę , itp. lub występują zachowania ryzykowne dziecka, np.: ucieczki z domu, używanie substancji psychoaktywnych, ryzykowne kontakty, itp.
• Dziecko boi się powrotu do domu i/lub reaguje lękiem lub innymi trudnymi emocjami na kontakt z rodzicem/rodzicami i/lub na sytuację powrotu do domu.

• Dziecko często opuszcza zajęcia (dotyczy dzieci objętych obowiązkiem szkolnym) lub bez uzasadnionego powodu jest nieobecne bezpośrednio po rozmowach z rodzicami lub działaniach interwencyjnych placówki.
• Postawa i zachowanie rodziców zagraża dobru, rozwojowi i bezpieczeństwu dziecka.
• Rodzice nie współpracują przy udzielaniu pomocy, wsparcia dziecku.
• Dziecko zostało rozdzielone z rodzicami na skutek emigracji lub innej sytuacji losowej, pozostaje bez opieki osoby dorosłej i/lub wsparcia emocjonalnego ze strony rodziców lub innych osób z rodziny.
• . Na terenie placówki, pozostając w kontakcie z dzieckiem, rodzic znajduje się pod wpływem substancji psychoaktywnych, np. alkoholu, narkotyków, itp. lub (dotyczy młodszych dzieci) nie zgłasza się po odbiór dziecka.
• Którekolwiek dziecko z rodziny z powodu przemocy lub zaniedbania wymagało umieszczenia w pieczy zastępczej. Informacja lub obserwacja ( od osób będących w kontakcie z dzieckiem/ rodzicami)
• Karalność rodzica za przemoc lub przemoc w rodzinie.
• Wcześniejsze podejrzenie dotyczące przemocy wobec dziecka lub przemocy w rodzinie albo obecne podejrzenie przemocy w rodzinie dziecka.
• Rodzic nadużywający substancji psychoaktywnych, np.: alkoholu, narkotyków, leków, itp.
• Poważne problemy zdrowotne, emocjonalne, choroba psychiczna wśród osób zamieszkujących z dzieckiem.
• Rozwód, separacja rodziców, konflikt w rodzinie lub inna sytuacja kryzysowa.
• Dziecko o szczególnych potrzebach wychowawczych lub edukacyjnych, u którego występuje jedno lub więcej spośród następujących zjawisk: problemy emocjonalne, problemy społeczne, zaburzenia rozwojowe, niepełnosprawność.
• Niskie kompetencje wychowawcze rodziców/niewydolność wychowawcza/brak zainteresowania rodziców rozwojem dziecka.
• Matka i/lub ojciec poniżej 18 r.ż. w chwili narodzin dziecka.
• Ubóstwo i wynikające z tego stanu problemy rodziców. Nauczyciele powinni w takich przypadkach ocenić skalę problemu w kontekście sytuacji rodzinnej ucznia oraz rozważyć potrzebę założenia „Niebieskiej Karty”. Nie można podejmować decyzji bez namysłu. Ważną rolę mają w tym nauczyciele – wychowawcy klas. Gromadzenie informacji o uczniu w celu jego lepszego poznania jest istotnym elementem ich pracy. Efektywne planowanie i organizowanie działań opiekuńczo – wychowawczych w szkole wymaga poznania uczniów oraz dysponowania informacjami dotyczącymi nie tylko ich walorów intelektualnych i cech psychicznych, ale także warunków ich życia, w tym szczególnie sytuacji rodzinnej i środowiskowej. Pamiętać należy, iż pozyskiwanie informacji o uczniu i kwestie z tym związane wymagają kultury, dyskrecji i taktu. Ważnym zagadnieniem jest sprawność prowadzenia obserwacji ucznia i jego zachowania się w czasie zajęć edukacyjnych i poza nimi.

2) „Niebieską Kartę” zakłada nauczyciel, który stwierdza, że w rodzinie ucznia dochodzi do przemocy (decyzję o założeniu „Niebieskiej Karty” warto podjąć po konsultacjach oraz w porozumieniu z zespołem wychowawczym szkoły);
3) Wszczęcie procedury następuje poprzez wypełnienie formularza „Niebieska Karta – A” w obecności osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie;

4) W przypadku podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie wobec niepełnoletniego ucznia, czynności podejmowane i realizowane w ramach procedury, przeprowadza się w obecności rodzica, opiekuna prawnego lub faktycznego;
5) Jeżeli osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie wobec dziecka są rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni, działania z udziałem ucznia przeprowadza się w obecności pełnoletniej osoby najbliższej.
6) Działania z udziałem dziecka, co do którego istnieje podejrzenie, że jest dotknięte przemocą w rodzinie, powinny być prowadzone w miarę możliwości w obecności pedagoga szkolnego lub psychologa.
7) W przypadku, gdy przemoc w rodzinie dotyczy niepełnoletniego ucznia, formularz „Niebieska Karta – B” przekazuje się rodzicowi, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu albo osobie, która zgłosiła podejrzenie stosowania przemocy w rodzinie;
8) Formularza „Niebieska Karta – B” nie przekazuje się osobie, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie.
9) Wypełniony formularz „Niebieska Karta – A” szkoła przekazuje przewodniczącemu zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w terminie nie później niż 7 dni od wszczęcia procedury.

Finalną konsekwencją procedury Niebieskiej Karty jest:
• Udzielenie osobie dotkniętej przemocą w rodzinie bezpłatnej pomocy, w szczególności w formie poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego, socjalnego, zawodowego i rodzinnego.
• Ochrona przed dalszym krzywdzeniem, przez uniemożliwienie osobom stosującym przemoc korzystania ze wspólnie zajmowanego z innymi członkami rodziny mieszkania oraz zakazanie kontaktowania się i zbliżania się do osoby pokrzywdzonej.
• Zapewnienie osobie dotkniętej przemocą w rodzinie bezpiecznego schronienia w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.
• Badania lekarskie w celu ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzenia ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie oraz wydania zaświadczenia lekarskiego
• Zapewnienie osobie dotkniętej przemocą w rodzinie, która nie ma tytułu prawnego do zajmowanego wspólnie ze sprawcą przemocy lokalu, pomocy w uzyskaniu mieszkania. Opracowanie indywidualnego planu pomocy tj. określenie zadań dla poszczególnych członków zespołu/grupy ze wskazaniem terminu wykonania. W ramach procedury w skład zespołu interdyscyplinarnego oraz grupy roboczej wchodzi przedstawiciel oświaty. Do jego zadań – w przypadku podejrzenia przemocy w rodzinie – należy m. in: -udzielanie kompleksowych informacji rodzicowi, opiekunowi prawnemu, – faktycznemu lub osobie najbliższej o możliwościach pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej oraz wsparcia rodzinie, w tym o instytucjach i podmiotach świadczących specjalistyczną pomoc na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie. – udzielenie informacji o możliwościach podjęcia dalszych działań mających na celu poprawę sytuacji osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie; diagnozowanie sytuacji i potrzeb osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, w tym wobec dzieci; Wzory kart znajdują się na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. http://www.mpips.gov.pl/archiwum-projekty-aktow-prawnych-/archiwum-projektyrozporzadzeni-zarzadzen/przeciwdzialanie-przemocy/rozporzadzenie-rady-ministrow-wsprawie-proceduryniebieskie-karty-oraz-wzorow-formularzy-niebieska-karta/

XXI. Postępowanie w sytuacjach, gdy rodzice odmawiają współpracy ze szkołą
1) Wychowawca w porozumieniu z pedagogiem prosi rodzica/opiekuna prawnego na rozmowę i informuje
o swoich spostrzeżeniach.
2) W przypadku braku współpracy, wychowawca/pedagog szkolny zasięga informacji w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.
3) Jeśli powyższe działania nie przyniosą oczekiwanego efektu, szkoła zgłasza wniosek do Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie i kieruje sprawę do sądu rodzinnego dla nieletnich.

XXII. Procedura postępowania w przypadku ewakuacji szkoły
1) Decyzję o ewakuacji podejmuje dyrektor szkoły.
2) Niezwłocznie powiadamia wszystkich pracowników przebywających na terenie ewakuowanego odcinka.
3) Ewakuowani nie zabierają swoich rzeczy (torby, plecaki)
4) W pierwszej kolejności ewakuowane są osoby z pomieszczeń zagrożonych.
5) W dalszej kolejności ewakuuje się osoby poczynając od najwyższej kondygnacji, ruch rozpoczynają osoby
o ograniczonych zdolnościach poruszania się, strumień ruchu zamykają osoby sprawne fizycznie.
6) Ewakuacja odbywa się zgodnie z opracowaną instrukcją organizacji i przebiegu ewakuacji.
7) Nauczyciel powinien uporządkować grupę .
8) Okna w opuszczanym pomieszczeniu powinny być zamknięte.
9) Pomieszczenia opuszczane nie powinny być zamykane na klucz.
10) Po zakończeniu ewakuacji opiekun grupy zobowiązany jest do sprawdzenia listy obecności.
11) W razie podejrzenia, że ktoś mógł pozostać w strefie zagrożonej, należy powiadomić służby ratownicze.

XXIII. Procedura postępowania w przypadku pożaru w budynku szkoły
1) W sytuacji zagrożenia pożarem należy zachować przede wszystkim spokój, ocenić sytuację i podjąć działania zgodnie z obowiązującymi procedurami.
2) Jeżeli zauważy się pożar lub otrzyma informację o pożarze, należy natychmiast zaalarmować wszystkie osoby znajdujące się w bezpośrednim otoczeniu strefy objętej pożarem oraz Państwową Straż Pożarną lub zadzwonić pod numer alarmowy 112.
3) Należy użyć ustalonego alarmu pożarowego sygnalizowanego przez dzwonek szkolny – 3 długie dzwonki.
4) O zdarzeniu należy poinformować natychmiast dyrektora szkoły lub jego zastępcę.
5) Należy bezzwłocznie przystąpić do gaszenia pożaru przy pomocy sprzętu gaśniczego znajdującego się w budynku.
6) UWAGA! Nie wolno gasić ognia, którego nie jest się w stanie opanować! Nie gasi się wodą urządzeń pod napięciem oraz cieczy łatwopalnych!
7) Dyrektor zarządza ewakuację ze strefy zagrożonej. Ewakuacja odbywa się zgodnie z planem ewakuacji.
8) Do przybycia Straży Pożarnej akcją kieruje dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona. Wszyscy pracownicy muszą bezwzględnie podporządkować się poleceniom kierującego akcją.
9) Dyrektor zleca pracownikowi ds. technicznych wyłączenie dopływu gazu.

10) Jeżeli to możliwe, dyrektor poleca usunąć z miejsca pożaru i bezpośredniego sąsiedztwa wszelkie znajdujące się tam materiały palne, wybuchowe, toksyczne, a także cenny sprzęt i urządzenia oraz ważne dokumenty, nośniki informacji itp.
11) Nie należy otwierać – bez wyraźnej potrzeby – drzwi i okien do pomieszczeń objętych pożarem; dopływ powietrza sprzyja rozprzestrzenianiu się ognia. Otwierając drzwi do pomieszczeń, w których powstał pożar, należy zachować szczególną ostrożność.

XXIV. Postępowanie w przypadku wtargnięcia do szkoły napastnika z zewnątrz
1. Nie mając szansy na ucieczkę, ukrywamy się, zamykamy drzwi na klucz, barykadujemy się.
2. Należy wyciszyć telefon i uspokoić uczniów.
3. Należy wydać nakaz bezwzględnego wyciszenia telefonów.
4. Należy poinformować policję wysyłając informację tekstową.
5. Zasłaniamy okno, gasimy światło.
6. Nie przemieszczamy się, unikamy robienia hałasu.
7. Schodzimy z linii strzału.
8. Jeżeli padną strzały, nie krzyczymy.
9. Nie otwieramy nikomu drzwi
10. W przypadku wtargnięcia napastnika do pomieszczenia należy podjąć walkę, która może być ostatnią szansą na uratowanie życia.

XXV. Postępowanie w przypadku pojawienia się napastników dążących do przejęcia kontroli nad szkołą
1. Wykonuj bezwzględnie polecenia napastnika.
2. Na żądanie terrorystów oddaj im przedmioty osobiste, np. telefon.
3. Poinformuj, że nie możesz wykonać jakiegoś polecenia.
4. Nie patrz terrorystom w oczy, unikaj kontaktu wzrokowego.
5. Nigdy nie odwracaj się plecami do napastnika.
6. Nie zwracaj na siebie uwagi.
7. Nie okazuj lekceważenia i nie bądź agresywny.
8. Nie oszukuj terrorysty.
9. Uspokój uczniów i zawsze zwracaj się do nich po imieniu.
10. Poinformuj terrorystów o uczniach ze schorzeniami.
11. Zawsze pytaj o pozwolenie, np. gdy chcesz zwrócić się do uczniów.
12. Zawsze korzystaj z dobrej woli terrorysty.

XXVI. Postępowanie na wypadek działań antyterrorystów
1. Nie należy uciekać z miejsca zdarzenia, należy powstrzymywać się od gwałtownych ruchów.
2. Nie należy próbować pomagać służbom ratowniczym.
3. Należy położyć się na podłodze i trzymać ręce z otwartymi dłońmi na wysokości głowy.
4. Należy słuchać poleceń antyterrorystów i poddawać się ich działaniom.
5. Nie wolno pocierać oczu w przypadku użycia gazów bojowych.
6. Należy pytać o pozwolenie zaopiekowania się swoimi uczniami.
7. Odpowiadać na pytania funkcjonariuszy.
8. Należy być przygotowanym na traktowanie w charakterze potencjalnego terrorysty do momentu potwierdzenia tożsamości.

9. Należy opuszczać pomieszczenie jak najszybciej, gdy otrzyma się takie polecenie i nie zatrzymywać się dla zabrania rzeczy osobistych.

XXVII Postępowania w związku z informacją o podłożeniu bomby
1. Prowadząc rozmowę z osobą informująca o podłożeniu staraj się uzyskać jak najwięcej informacji.
2. Zapisz natychmiast wszystkie uzyskane i zapamiętane informacje.
3. Poinformuj niezwłocznie osobę odpowiedzialną w szkole za uruchomienie procedur.
4. Nie używaj telefonu komórkowego.
5. Rozpocznij ewakuację zgodnie z planem ewakuacji.
6. Bezwzględnie wykonuj polecenia osoby kierującej ewakuacją bądź funkcjonariusza służb.
7. W miejscu ewakuacji policz dzieci.
8. Poinformuj rodziców o miejscu odbioru dzieci i drodze dojazdu.

XXVIII. Procedury postępowania w przypadku odkrycia podejrzanego ładunku
1. Należy odizolować miejsce znajdowania się podejrzanego pakunku.
2. Nie wolno dotykać ani przesuwać pakunku.
3. Okryć podejrzany pakunek w przypadku stwierdzenia, że wydobywa się z niego inna substancja kiedy czas na to pozwala
4. Należy poinformować niezwłocznie osobę odpowiedzialną w szkole za uruchomienie procedur. 5. Nie używać telefonu komórkowego.
6. Rozpocząć ewakuację zgodnie z planem ewakuacji.
7. Bezwzględnie wykonywać polecenia osoby kierującej ewakuacją bądź funkcjonariusza służb.
8. W miejscu ewakuacji policzyć dzieci. 9. Poinformować rodziców o miejscu odbioru dzieci i drodze dojazdu.